990. TỬ VONG vì nghe lời Thầy Chùa Quốc Doanh THÍCH TỆ HẠI